Wettelijke vermeldingen 2017-10-25T17:21:34+02:00

Onderhavig charter stelt u de engagementen van CHOCOLOCO INTERNATIONAL SA op het internet voor, evenals de wettelijke informatie met betrekking tot de site die u op dit moment bezoekt.
Door op deze site te surfen, wordt u in uw hoedanigheid van gebruiker verondersteld de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden en de specifieke voorwaarden voor bepaalde diensten van deze site te kennen en de inhoud ervan te aanvaarden.

Wettelijke informatie

De site www.salonduchocolat.fr is eigendom van de firma CHOCOLOCO INTERNATIONAL SA, naamloze vennootschap met een kapitaal van € 50.000, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Parijs onder het nummer 332378355,  met als intracommunautair btw-nummer FR06332378355.
Het hoofdkantoor van de vennootschap bevindt zich ter 15 RUE PIERRE FATIO
1204 GENÈVE — ZWITSERLAND.

Deze site wordt gehost door de firma PUSH IT UP, met hoofdkantoor op het volgende adres:

123 rue d’Aboukir 75002 Paris

Website: www.pushitup.com

Algemene bepalingen

Teksten en foto’s zijn niet contractueel bindend. De informatie op deze site kan zonder voorafgaande kennisgeving of waarschuwing gewijzigd worden.

Persoonlijke gegevens

Om u aangepaste diensten aan te bieden, is het mogelijk dat wij u verzoeken ons persoonlijke gegevens mee te delen. Afhankelijk van de diensten waarvoor u zich inschrijft, zult u verzocht worden informatie te verstrekken, waarvan een bepaald gedeelte verplicht is, het andere facultatief. CHOCOLOCO INTERNATIONAL SA verbindt zich ertoe uw privéleven te beschermen. CHOCOLOCO INTERNATIONAL SA verbindt zich ertoe alle maatregelen te treffen om de veiligheid van de informatie die u aan ons meedeelt, veilig te houden, meer bepaald te verhinderen dat ze wordt vervormd, beschadigd of aan derden wordt meegedeeld (behoudens uw toestemming). Overeenkomstig de wet “Informatie en vrijheden” van 6 januari 1978 beschikt u over een recht van toegang, rechtzetting, wijziging en verwijdering van de persoonlijke gegevens die u ons hebt meegedeeld. U kunt dit recht uitoefenen door een schrijven te richten aan: CHOCOLOCO INTERNATIONAL SA – 15 RUE PIERRE FATIO
1204 GENÈVE — ZWITSERLAND.

Indien u zich ingeschreven hebt voor informatiediensten via e-mail (“nieuwsbrief”), kunt u vragen om deze berichten niet langer te ontvangen, ofwel zoals hierboven vermeld, ofwel door de instructies in elk van deze berichten te volgen op het moment dat u ze ontvangt.

Cookies

De site www.salonduchocolat.fr maakt gebruik van cookies. Deze bestandjes die op uw computer opgeslagen worden, zijn handig voor ons om uw toegang tot de diensten die wij aanbieden, te vergemakkelijken. De cookies van de site bevatten geen gegevens op basis waarvan u persoonlijk kunt geïdentificeerd worden en zijn ontworpen om enkel door CHOCOLOCO INTERNATIONAL SA gebruikt te worden.

Intellectuele eigendom

De toegang tot de site www.salonduchocolat.fr kunt u een recht van persoonlijk en niet-exclusief gebruik van deze site toe. De algemene structuur, de artikelen, foto’s, teksten, illustraties, afbeeldingen en andere elementen van deze site (hierna samen de “Creaties” genoemd) zijn de exclusieve eigendom van CHOCOLOCO INTERNATIONAL SA, of zijn toegelaten met toestemming van hun eigenaren en zijn onderworpen en beschermd door het auteursrecht en andere rechten van intellectuele eigendom. Bijgevolg is elke volledige of gedeeltelijke reproductie, weergave of verspreiding van de Creaties op een al dan niet elektronische drager, nu of in de toekomst, verboden. Elk frauduleus gebruik van de Creatie is eveneens strikt verboden. CHOCOLOCO INTERNATIONAL SA deelt u mee dat het uitgebreid gebruik zal maken van zijn intellectuele eigendomsrechten om zeker te stellen dat zijn rechten worden verdedigd en indien nodig een, zelfs strafrechtelijk, geding zal aanspannen. De databases die op deze site kunnen aangelegd worden, zijn eveneens beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke kopie of poging tot kopie kan de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de betrokkene inroeping.

Bepaalde Creaties van deze site zijn afkomstig van sfeerbeelden op verschillende edities van het Salon du Chocolat. Indien u om persoonlijke of professionele redenen een van deze foto’s zou willen verwijderen, kunt u via e-mail contact met ons opnemen via info_bruxelles@chocolocointernational.com

Onbeschikbaarheid van de site

CHOCOLOCO INTERNATIONAL SA verbindt zich ertoe alle mogelijke inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat de site op elk moment toegankelijk is. CHOCOLOCO INTERNATIONAL SA kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van onbeschikbaarheid van de site, om welke reden dan ook.

Beperking van de garantie

CHOCOLOCO INTERNATIONAL SA herinnert de internetgebruikers aan de eigenschappen en beperkingen van het internet en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de gevolgen van hun verbinding met dit netwerk via onderhavige site. Meer bepaald kan CHOCOLOCO INTERNATIONAL SA in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor materiële of immateriële schade die veroorzaakt wordt aan de internetgebruikers, hun computeruitrusting en de gegevens die erop opgeslagen zijn, noch de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor hun persoonlijke, professionele of commerciële activiteit.
CHOCOLOCO INTERNATIONAL SA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit de toegang tot de site of anderzijds het onvermogen om er toegang toe te krijgen.
De informatie die op onderhavige website wordt verspreid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt en gecontroleerd, maar kan fouten bevatten. Deze informatie kan overigens steeds aangepast worden tussen het moment dat u ze hebt gedownload en het moment dat u ze leest. Bijgevolg bevelen wij u aan de geldigheid ervan te controleren. CHOCOLOCO INTERNATIONAL SA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op deze site.

Allerlei

Elke koppeling naar deze site moet schriftelijk en voorafgaand goedgekeurd worden door CHOCOLOCO INTERNATIONAL SA. Onderhavig charter is opgesteld en moet geïnterpreteerd worden naar Frans recht. Elk geschil betreffende de toepassing, uitvoering en/of interpretatie van onderhavig charter zal voorgelegd worden aan de rechtbanken die uitspraak doen voor het Hof van Beroep van Parijs, zelfs in geval van meerdere verweerders of oproeping in vrijwaring.